V současné době jsou schváleny Programové rámce jednotlivých operačních programů v programovém období 2021-27. V současné době jsou připravovány interní dokumenty nezbytné pro vyhlašování výzev. Více informací k výzvám budeme zveřejňovat na záložce VÝZVY, kde jsou výzvy členěné, dle jednotlivých operačních programů.

 

V rámci OPZ+ byla MAS Kralupsko, z.s. schválena žádost z Operačního programu zaměstnanost plus na projekt AKČNÍ PLÁN OPZ+ MAS KRALUPSKO, Z.S., CZ.03.02.01/00/22_008/0001017. Více informací na záložce OPZ+.

 

 

Historie schvalování CLLD 21+

Dne 7. 1. 2022 žádost o podporu integrované strategie CLLD_055 "Koncepční část Strategie SCLLD 21+ MAS Kralupsko, z.s." splnila podmínky stanovené Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů a regionálních akčních plánů v programovém období 2021-27 pro fázi hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti koncepční části SCLLD. Žádost je tímto ze strany MMR-ORP schválena v Portálu IS KP21+, který je součástí MS2021+ a je určen pro programové období 2021 až 2027.

Po schválení příslušných programů EU fondů a následné modifikaci výzvy CLLD_21_001 bude možné do žádosti doplnit návrhy programových rámců MAS, jež budou předmětem hodnocení příslušných řídicích orgánů. Po schválení programových rámců MAS Kralupsko, z.s. bude možné, aby MAS vyhlašovala výzvy pro žadatele na svém území.

Dne 12. 10. 2021 předložená žádost "Koncepční část Strategie SCLLD 21+ MAS Kralupsko, z.s." splnila požadovaná kritéria a koncepční část strategie CLLD pro období 2021-27 byla ze strany MMR-ORP schválena.

Finální podoba dokumentu koncepční část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Kralupsko, z.s. na období 2021–2027 byla schválena na 3. Členské schůzi dne 30. 8. 2021. Poslední verze ke stažení ZDE.

MAS Kralupsko, z.s. byla schválena žádost z Operačního programu zaměstnanost plus na Akční plán MAS Kralupsko, z.s., více na záložce OPZ+.

V současné době je připravován Programový rámec IROP a SZP a žádost z Operačního programu technická podpora.

 

Podklady pro přípravu Strategie MAS Kralupsko, z.s.:

Zvací dopis na veřejné projednání - Vážení občané Kralupska,

na přelomu roku 2021 jsme prostřednictvím dotazníkového šetření oslovili širokou veřejnost, aby sevyjádřila k plánované strategii MAS Kralupsko pro období 2021-2027. Výstupy z dotazníkovéhošetření byly následně vyhodnoceny a zohledněny při tvorbě strategie.Před finálním schválením strategie pro nové období bychom Vám chtěli dát prostor k vyjádření případných připomínek a podnětů.K tomuto dokumentu můžete do neděle 22. 8. 2021 posílat na e-mail hermanoval86@gmail.com připomínky a náměty či návrhy na doplnění.

V pondělí dne 23. 8. 2021 od 17:00 se ve Velké zasedací místnosti, ve 4. patře Městského úřadu Kralupy nad Vltavou uskuteční veřejné projednání strategie MAS Kralupsko pro období 2021-2027.

Prosím o potvrzení Vaší účasti prostřednictvím odpovědi na email hermanoval86@gmail.com.

Těšíme se na Vaši účast!

Koncepční část Strategie je ke stažení zde.

 

Výzva k vyplnění DOTAZNÍKŮ - MAS Kralupsko připravuje svou strategii pro období 2021 – 2027

MAS Kralupsko v současnosti připravuje svou strategii pro období 2021 – 2027. Na realizaci této strategie pak získá vyšší desítky milionů. Rozsah aktivit, které může MAS podpořit, je široký. MAS Kralupsko může poskytnout dotace výstavbu chodníků a cyklostezek. Dále bude možné rekonstruovat památky, kulturní domy, mateřské a základní školy, revitalizovat veřejná prostranství či rekonstruovat hasičské zbrojnice a zázemí pro spolky. Pro podnikatele by mělo být připraveno deset milionů Kč na podporu digitalizace a automatizace výrobních a dalších procesů ve firmách. Speciální pozornost bude věnována podpoře zemědělských podnikatelů a sociální oblasti.

Pokud Vás zajímá, zda by bylo možné realizovat i Váš projekt anebo nám chcete dát vědět, co by se v našem regionu mělo zlepšit, vyplňte prosím do 20. 6. 2021 krátké dotazníky ke všem oblastem podpory.

 

Oblasti podpory:

Doprava a bezpečí v regionu

Kultura a cestovní ruch

Podnikání

Sociální oblast

Vzdělávání a zdraví

Životní prostředí