MAP III ORP Kralupy nad Vltavou

Projekt Místní akční plánování III (dále jen „MAP III“) navazuje na projekt Místní akční plán vzdělávání na území správního obvodu ORP KRALUPY NAD VLTAVOU (MAP I), který zpracovala MAS Nad Prahou, o.p.s. 

Projekt MAP III ORP Kralupy nad Vltavou je realizován v rámci výzvy č. 02_20_082 Akční plánování v území z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání, kde je řídícím orgánem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem realizace projektu MAP III je podpora společného plánování v území vedoucí ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách. Spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání bude zaměřená na společné informování, plánování rozvoje partnerství pro řešení místně specifických problémů a potřeb a vyhodnocování přínosů této spolupráce. Plánování společných nebo sdílených aktivit v území bude přispívat k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje, ve kterém se nachází MAP, navázaného na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR. 
Realizací projektu dojde k prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán včetně aktualizace Strategického rámce. Cílem je také monitoring realizace projektu a naplňování cílů místního akčního plánu. 


V rámci projektu MAP III byla ve spolupráci s městem Kralupy nad Vltavou zpracována Demografická studie vývoje věkové struktury obyvatel s dopadem na kapacity škol, která je níže k dispozici ke stažení.

Dne 1. 12. 2021 byl 1. Řídícím výborem – Per rollam MAP III ORP Kralupy nad Vltavou, schválen nový Strategický rámec Investičních priorit 21+ MAP III ORP Kralupy nad Vltavou (ke stažení níže na stránce).

 

Kontaktní osoby: 

Ing. Lenka Hermanová
Hlavní manažer projektu a finanční manažer 
Email: hermanoval86@gmail.com
Mobil: 734 483 935 

 

Ing. Jana Fidlerová

Koordinátor projektu, metodik, animace šablon

Email: jana.fidlerova@maspodripsko.cz
Mobil: 777 439 990